Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Obec Vrchovnice
2. Důvod a způsob založení Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán
3. Organizační struktura Starosta: Zdeněk VOJTĚCH
Místostarosta: Jakub SUCHÁNEK
Předseda finančního výboru: Luboš SLÁDEK
Předseda kontrolního výboru: Václav HLAVATÝ
Zastupitel: Jiří JANDA, Jiří ŠIMEK, Katka ŠTĚRBOVÁ
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Vrchovnice
Vrchovnice 18
503 03 SMIŘICE
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vrchovnice 18
503 03 SMIŘICE
4.3 Úřední hodiny Úterý 19:00 - 20:00
4.4 Telefonní čísla +420 607 058 510
4.5 Čísla faxu obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.vrchovnice.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@vrchovnice.cz
4.8 Další elektronické adresy datová schránka: vwjb8mf
5. Případné platby lze poukázat 212909865/0300
6. IČ 00578827
7. DIČ  
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů úřední deska
8.2 Rozpočet rozpočet obce
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu
Obec Vrchovnice
Vrchovnice 18
503 03 SMIŘICE
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně, písemně nebo elektronicky.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena
- jaká konkrétní informace je požadována
- kdo žádost podává

Elektronicky lze podat žádost prostřednictvím formuláře
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře  
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  
14. Předpisy https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani/vysledek?typ=ozv&ovm=vwjb8mf&platnost=&ucinnost_od=&ucinnost_do=&nazev=&number=&znacka=
14.1 Nejdůležitější používané předpisy ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
nařízení č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 128/2012 Sb., o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.